ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./012345A789:;<=>?@BCDERoot Entry F碈SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8\WordDocument=h Oh+'0 px $Administrator Normal.dotmAdministrator@@S/6O@p@(碈<WPS Office_11.1.0.9098_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX`h px (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.90980Table6Data WpsCustomData PTKSKS=h LLU i 8L@D| $hK^ " i,8d5 DN1 HYPERLINK "http://kjj.jiaxing.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=65357b0dd9a9440cbe59c678aa857338.doc" 2020t^ VtQ^~lQv'`xvzRyv 3ubcWS N0^(u'`W@xxvz N Oo`Q~b/g _SxvzQ[_5uP[0Ɩb5u0Oo` ONbcYt05uP[CQhVN0JS[SOI{5uP[OWbT[*0[MO0OI{Blvf(u09(u0*NN0irTQ0irAmЏI{zf~z5GQ~Oo` Ob/gSO0W@x/ed9S5G[*^(u:yQ~[hQb/gQ~OS T6R oN0]NuN(W~[eSƉS܏ zЏ~{t|~0zf6R ؚNwpeW[|~I{ebNT0sQ.b/gv_SS^(uxvz0 3ub;NSOؚ!h0b@b RNf[xTT3ub N HQۏ6R b/g _SxvzQ[ؚzW@x6R ňY0pec:g^0IQ:g5uňY0sQ.W@xN0ؚ|[R]ňY0ؚ|[;SuňY0sOňY0}lfsQ.N0enňY0en}lf0zf:ghVN0zfeN:gI{ebNT0sQ.b/g_SS^(uxvzN]zf(WW^[2v^(uxvz0 3ub;NSOؚ!h0b@b RNf[xTT3ub N zfňYb/g _SxvzQ[N(uYthVGr0zf OahV0ꁨRc6R|~0zfQT|~0N(uzfoN|~0]N:ghVN0QN0g,0ߘT0~~I{zfN(uňY0zf[5u0zf[E\0zfSz4bY0QT;Su{QI{zfňYNT0sQ.b/gv_SS^(uxvzN]zf(Ws^[W^^-Nv^(uxvz0 3ub;NSOؚ!h0b@b RNf[xTT3ub V ePgeb/g _SxvzQ[ZpN0ZYNp0ZoI{HQۏؚRP[PgeSvQ0h0ؚz] zQXe0yryTb~~Pgeuir~rge0me0PSBRI{S]ePgeؚ'`~~~irX:_hW YTPgeg'`5uP[0wXp~s|PgeI{ؚzePgeؚ)nPI{ؚ'`ё^\Pgeqe5u`lؚ'`PgeeW^Q{Pges[PgeR]N]zxvz^(uvt0_vfI{HQۏe:g^ё^\PgeI{ebNT0sQ.b/gv_SS^(uxvz0 3ub;NSOؚ!h0b@b RNf[xTT3ub N R'`~~b/g _SxvzQ[ؚ'`0R'`~~SvQ YT~~Pge] z(uX:_0ؚ)n0PI{~~~gPge[~(u;q0~rܔ|b̃0b+}Y0bY5uI{7bYS g(uRؚz~~NTf(uMjV0;qQp0O)nI{RPge;S(u0]Npld\0mvǏnI{^~ RPgeI{ebNT0sQ.b/gv_SS^(uxvz0 3ub;NSOؚ!h0b@b0;SkSUSMO RNf[xTT3ub mQ uir;Sob/g _SxvzQ[Sf[;So0uir;So0sN-N;SxQM| Te-No0eWWVˆ}v;So0~s|uir;So0bSO0MQu6RBRI{eW;So6RBRr^~ހ0uir;S(uPgeSQu;Sf[;So(uRir!jWvR^SvsQxvzuir;SohKmI{ebNT0~r6RYsQ.b/gv_SS4N^^(uxvz0 3ub;NSOؚ!h0b@b0;SkSUSMO RNf[xTT3ub N S]sXb/g _SxvzQ[S]ePgeyrySf[6RTwlS]~rS]uN]z]N^4lYtN_sQ)R(u]Npl1]x1.l]Nqdqpld\]NVSO^irSqSi^irYn gk g[^lYt4lSO~TO Yltb/gv_SS^(uxvz0 3ub;NSOؚ!h0b@b RNf[xTT3ub N0luybRexvz N ;SuReb/gSW@xxvz _SxvzQ[ VtQ0W:S8^uuvʋe04N^b/gxSSW@xxvzSbuV0Su:g6R0AmLuf[I{ VtQ0W:SؚS0yrSuuvʋe04N^b/gxSSW@xxvzSbuV0Su:g6R0AmLuf[I{ >y:S;Sf[0>y:S;Sf[vsQb/gxSSc^ ^ Y;Sf[[yrYe0kuN0t^NI{ vvsQb/gxSSW@xxvzuk;Sf[ʋe04N^b/gxSSW@xxvzSbuV0Su:g6RI{ zfga;Sub/gvxSSW@xxvzlQqQkSuvsQb/gxSSW@xxvz;Sf[] z0;Sf[PgevxSSW@xxvz O~;Sf[Yyrr-N;Sb/g0-N;S Te0-N;S^ YI{b/gxSSW@xxvz0 3ub;NSO;Sb0ؚ!hI{ RYUSMOTT3ub N lQqQ[hQb/g _SxvzQ[~n0~8h0o~̃I{͑'Y OgS%N͑ag'`uuuSSOʋeel0 Od:g6RSag2ceN}QqQ`u0Riruu2ceb/gcۏt^;SukSu gRSO|^vxvzN^(u2Q~pWvsQ.b/gTNTxSSP`ňYSv^[hQb/gvxSlP00W(vKmSv^[hQb/g0ߘT[hQN_hKmI{b/g0zfgam2Sm2[hQb/g0zfgaNNNl5XI{b/g05uR[hQb/g04lDn{tS{Qo_cvcb/gI{>yOlQqQ[hQI{ebNT0sQ.b/g_SS^(uxvz0 3ub;NSO;Sb0ؚ!h0kSuUSMOI{ RYUSMOTT3ub N u`sXb/g _SxvzQ[QQgal4lYtN{tb/gƖb0lS4l(:_SQSN4lu`O YI{N4lqQlb/g:gRf>\lYt0nlp^lltI{NlqQlb/g96algirV6eNYtb/gu;mW>WR{|Yt0~rSňNTuN0{Qk^_irYnSDnSI{N^qQlb/gWXSMOO Y0WXsXvKmI{WXalg2lb/g=NaNQg0aNQg/ctQ0eQQg^-Nybb/gƖb^(u^Q{^_ir_s)R(uI{~r^Q{Wvb/gxvzS^(u0 3ub;NSOb@b0ؚ!h0Q~I{ RYUSMOTT3ub V sNQNb/g _SxvzQ[[0WeyrrQNTQNuirb/g4l;zؚNO(Ty0 g:g~relQ[QNTI{QNeTy TA~QNT|mR]QNT(ϑhQ zpeW[Sc6R0T([hQOo`ShKm0\uN{QkQNULpzfc6R0QNuNꁨRzfSI{NTQ+zfgaQN~ru`QNb/guirlt0y{Q~T0n\OOS=hWOSI{Q\O6R^ReeWzfu`{Qk!j_I{ebNT0sQ.b/g_SS^(uxvzWNNTQvQ:gňYxS0WeyrrR iirTyW ODnvObNxvzeQNsQ.b/gN^(u:y0 3ub;NSOb@b0ؚ!h0Q~I{ RYUSMOTT3ub  PAGE \* MERGEFORMAT 1   * , 4 6 8 ѸpdXL>2CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,UCJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,'CJ,OJPJQJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJPJQJo(aJ,UCJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,CJ,OJPJQJo(aJ,U1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtH\ 8 : < > D L N X ` b f p v x | ȻqaSF8+CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH ɻseXJ=/CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH   $ & * J ɼxk]P>,#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH  ö}o_O>.CJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\  ( : > H L \ ` d r t ɻxj]OB4CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH ɼxkYG6!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH   & . 2 4 8 B ^ ǹqaP@2CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\^ j l t ɼxk]PB5CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH  : < > F H L T X ^ ɻp`SE8*CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH^ f h p t x z ~ Ƿzm_RD7)CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KH &(0ɼxk]PB5CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH028<BFNPhrx~ɻoWG3%CJ OJPJQJo(aJ KH'CJ OJPJQJo(^JaJ KHnHtHCJ OJPJQJo(^JaJ KH/CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHɼtbQA4CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH,.6<tzɼ}obTG9,CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH $&.0@JLTɻxj]OB1!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHTVZbdlpv~ǹtfVH7!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\ ƹuhZM?2CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\ $(>JNVX`jzɻseXJ<+!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHǹtfVF5!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\$(.0<BLTnpƹuhZM?2CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\ɸreWI<,CJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH $*ƶoaTF9+CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\&CJ OJPJQJo(aJ 5KHnHtH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJaJ 5KH\!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\&CJ OJPJQJo(aJ 5KHnHtH&CJ OJPJQJo(aJ 5KHnHtH *24:FHLVvx ɺ{rhZPG=4CJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KHCJ PJaJ 5KH\CJ PJo(aJ 5KH\B*phCJ PJaJ 5KHB*phCJ PJo(aJ 5KHCJ PJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KH8BTZnptxŷ}oeWMC2!CJ OJPJQJo(aJ 5KH\CJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KH "&,46DHJNXƹvfWH;/CJ PJaJ 5KH\CJ PJo(aJ 5KH\B*phCJ PJaJ 5KHB*phCJ PJaJ 5KHB*phCJ PJo(aJ 5KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\XrtƸugZL?1CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ 5KH\CJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KHCJ PJo(aJ KHCJ PJaJ KH $*2:<bdpǷ}oeWM?5CJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KH#CJ PJo(aJ KHmH sH nHtHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KH.CJ OJPJQJo(aJ 5KHmH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 5KHpz 4@x FHJLnid`WQIC;o(nHtHU o(nHtHUo(nHtH o(nHtHo(nHtHUCJUCJ aJ CJ aJ +CJ OJPJQJo(aJ KHmH sH nHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ 5KH\CJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHCJ PJo(aJ KHCJ PJo(aJ KHnHtHLNRTCJ aJ PJo(nHtH , 8 : N b mK!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD`!da$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$ !da$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$ a$$@&5$ b 4 }];!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`4 > h z .}];!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`.L}];!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@Ωy "drs/downrev.xmlPKN@gK drs/e2oDoc.xmlPKY> @ @ p X !@4aA dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD`dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`4H6J{[; dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD` }cWUS 9r 9r dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`!dG$8$7$1$$$$@&9DA$4$5$6$3$H$WD`NPRTdG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$ 9r 9r ;0 0. A!#"$%S2P0p180